Projektledning 3rd Ed.

Stödjer certifiering av projektledare

Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Publisher: Liber, 2019, 241 pages

ISBN: 978-91-47-13106-8

Keywords: Project Management

Last modified: May 7, 2024, 2:18 p.m.

I den här boken får du lära dig grunderna I projektledning. Du får följa de olika faserna I ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller, .

Eftersom projekt kan se ut och ledas på många olika sätt presenteras sex exempel I boken: Spårvägsprojektet, Pacemakerprojektet, Kick-off-projektet, Stadsutvecklingsprojektet, Lönsamhetsprojektet och Kulturprojektet. Med hjälp av dessa beskrivs dels planering, ledning och styrning av projekt med avseende på tid, funktion och ekonomi, dels överlämning och avslut av projekt.

Bokens fokus är ledning av det enskilda projektet, men detta sätts även in i ett större sammanhang — i förhållande till den organisation eller det företag där projektet befinner sig och till andra projekt som det enskilda projekiet kan hänga ihop med på något sätt.

Denna tredje upplaga av boken har reviderats utifrån den återkoppling författarna har fått av undervisande lärare och aktiva projektledare. Boken har kompletterats med nya exempel och ny forskning inom området.

Boken vänder sig både till dig som studerar projektledning och till dig som står inför utmaningen att leda altt första projekt.

 1. Introduktion
  • Vad är ett projekt?
  • Olika typer av projekt
  • Bokens sex olika projekt
  • Situationsanpassad projektledning
 2. Hur, när och varför uppstår ett projekt?
  • Ett projekt initieras
  • Förstudie
  • Funktioner och roller i projekt
 3. Projektets mål och strategi
  • Olika mål med ett projekt
  • Att komma fram till och formulera projektets mål
  • Måltriangeln
  • Målbegreppen i relation till varandra
  • Projektstrategier för att nå målen
  • Projektstyrningsmodeller
 4. Projektplanen och projektledarens verktrygslåda
  • Projektplanen
  • Planeringsverktyg
  • Planering av aktiviteter: PBS och WBS
  • Uppskattning av resurs- och tidsåtgång
  • Analys av beroenden mellan aktiviteter i projektet
  • Göra en tidsplan
  • Resurshistogram och buffertar
  • Bemanning och projektorganisation
 5. Projektekonomi
  • Begreppet projektekonomi
  • Förkalkyl
  • Några grundläggande ekonomiska begrepp
  • Projektledarens ansvar
  • Att ta fram en förkalkyl för projektet
 6. Osäkerhetsanalys, projektkommunikationsplanering och kvalitetsplanering
  • Osäkerhetsanalys — risker och möjligheter
  • Projektkommunikationsplanering
  • Kvalitetsplanering
 7. Projektledarskap — Förutsätningar och genomförande
  • Projektledarens uppgift
  • Projektledarens mandat och befogenheter
  • Projektet i olika typer av organisationer
  • Relationer mellan olika roller i projektet
  • Projektledarens kompetens
  • Projektledaren och projektteamet
  • Projektkommunikation
  • Ledarskap för lärande
 8. Projektstyrning
  • Styrning
  • Uppföljning av funktion, tid och ekonomi
  • Resultatvärdemetoden
  • Ändringshantering
 9. Överlämning och avslutning
  • Överlämning av projektets resultat
  • Avsluta projekt
  • Kunskapsutveckling
  • Lyckat eller misslyckat projekt?
 10. Multiprojektverksamhet
  • Från det enskilda projektet till multiprojektverksamhet
  • Projektmognad och projektmognadsmodeller
  • Digitala verktyg
  • Intresseorganisationer och certifiering av projektledare
 11. Perspektiv på projektledning
  • Vad är ett projekt — egentligen?
  • Projektforskningen — för snäv?
  • Projektledningens konsekvenser
  • Vad vi inte vet om projekt (än)
  • Att skriva en bok i projektledning — det omöjliga projektet