Aktiebolagsrätt 14th Ed.

Enligt 1975 års aktiebolagslag

Knut Rodhe

Publisher: Norstedts, 1989, 301 pages

ISBN: 91-1-897011-7

Keywords: Legal

Last modified: June 16, 2019, 11:34 a.m.

Den 1 januari 1977 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Den nya lagen innebar avsevärda förändringar på ett stort antal punkter. Knut Rodhes välkända bok i aktiebolagsrätt utkom år 1976 i en på grundval av den nya lagen helt omarbetead version. Den nu föreliggande upplagan beaktar lagstiftning utfärdad fram till den 1 juli 1988. Den ger en utförlig redogörelse för hela aktiebolagsrätten — inklusive lagstiftningen om styrelserepresentation för de anställda — med undantag för de delar, som avser årsredovosningen.

Boken är i första hand skriven för läsare utan juridiska förkunskaper. Framställningen är emellertid så ingående, att den ger utbyte också för jurister som vill helt allmänt förbättra sina kunskaper i aktiebolagsrätt eller som vill skaffa sig information om rättsläget på särskilda punkter. Stor vikt lägges på att förklara, hur aktiebolagsrättens regler fungerar i sitt praktiska sammanhang.

 • Förord
 • Inledning
  1. Olika typer av rättsregler
  2. Olika typer av sammanslutningar
   1. Huvudtyperna av bolag
   2. Huvudtyperna av föreningar
 • Kap. 1. Vissa huvudproblem inom aktiebolagsrätten
  1. Bolagsförmögenheten och det begränsade ansvaret
  2. Minoritetsskydd
  3. Stora och små aktiebolag
  4. Enmansaktiebolag
  5. Koncernbolag
  6. Personalägda bolag
 • Kap. 2. Om bildande av aktiebolag
  1. Inledning
  2. Stiftelseurkund upprättas
  3. Aktieteckning sker
  4. Konstituterande stämma hålles
  5. Bolaget registreras
  6. Simultanbildning
  7. Avtal i bolagets namn före registrering
 • Kap. 3. Tillskottskapitalet och dess inbetalning
  1. Tillskottskapitalets storlek
  2. Tillskottskapitalet skall normalt betalas i pengar
  3. Tillskottskapitalet kan också betalas med apportegendom
  4. Ogiltighet av aktieteckning
  5. Åtgärder vid försummad inbetalning
  6. Aktiekapitalets storlek och aktiers matematiska värde
 • Kap. 4. Ökning av tillskottskapitalet
  1. Ökning av aktiekapitalet genom nyteckning
  2. Ökning av aktiekapitalet genom konvertering av skuldebrev
  3. Ökning av aktiekapitalet genom nyteckning på grund av optionsrätt
  4. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
 • Kap. 5. Andra former av kapitalanskaffning
  1. Lån
  2. Mellanformer mellan tillskott vid aktieteckning och lån
  3. Närmare om aktiebolags fordran mot aktieägare
 • Kap. 6. Skyddet för aktiebolagets kapital
  1. Tvångslikvidation då bolaget gjort förluster
  2. Gränserna för utbetalning till aktieägarna
   1. Vinstutdelning
   2. Det bundna egna kapitalet
   3. Nedsättning av aktiekapitalet
    • Nedsättning med återbetalning enligt förbehåll i bolagsordningen
    • Nedsättning med återbetalning utan förbehåll i bolagsordningen
    • Netdättning utan återbetalning
   4. Nedsättning av reservfond och uppskrivningsfond
   5. Förvärv av egna aktier
   6. Förtäckt vinstutdelning
   7. Påföljder av olovlig utbetalning till aktieägare
   8. Lån till aktieägare och andra närstående
    • Lån såsom förtäckt vinstutdelning
    • Det generella låneförbudet
    • Vem får inte låna?
    • Läneförbudet har undantag
    • Lån för förvärv av bolagets aktier
    • Vad är förbjudet?
    • Dispens från låneförbudet kan ges
    • Påföljder av överträdelse av låneförbuden
    • Särskild förteckning över vissa lån
  3. Gränserna för utbetalning till tredje man
  4. Borgensförbindelser och pantsättningar
 • Kap. 7. Om aktier och överlåtelse därav
  1. Inledning
  2. Aktier med olika rätt
  3. Avstämningsbolag och andra aktiebolag
  4. Aktiebrev
  5. Godtrosförvärv av aktie
  6. Aktieägarens legitimation gentemot bolaget
  7. Aktieförvärvarens skydd mot överlåtarens fordringsägare
  8. Andra aktierättsliga dokument
  9. Aktiebrev och aktiebok i avstämningsbolag
  10. Inskränkningar i rätten att förfoga över aktie
   1. Lösningsrätt vid övergång av aktie
   2. Förbud mot förvärv av aktie
    • Vissa grundläggande begrepp
    • Lagen om företagsförvärv
    • Lagen om utländska förvärv av fast egendom
 • Kap. 8. Aktiebolagets organisation
  1. Inledning
  2. Bolagsstämman
   1. Vem får deltaga i stämma?
   2. Hur många röster har en deltagare i stämman?
   3. Röstning genom ombud
   4. När och var skall stämma hållas?
   5. Kallelse till stämma
   6. Stämmans förlopp
  3. Bolagsledningen
   1. Ledningens organisation
   2. Behörigheten att företräda bolaget
   3. Styrelserepresentation för de anställda
  4. Revisorerna
   1. Revisorernas tillsättande
   2. Revisorernas skyldigheter
   3. Revisionsberättelsen
 • Kap. 9. Årsredovisningen
 • Kap. 10. Bolagsorganens ansvar
  1. Ansvaret gentemot bolaget
  2. Ansvaret gentemot bolagets fordringsägare
 • Kap. 11. Minoritetsskyddet
  1. Inledning
  2. Jäv på bolagsstämma
  3. Minoritets rätt att diktera bolagsstämmans beslut
  4. Minoritets rätt att hindra beslut av bolagsstämma
   1. Ändringar i bolagsordningen
   2. Ansvarsfrihet
   3. Vissa riktade emissioner och överlåtelser
  5. Till minoritetens skydd uppställda direktiv för bolagsstämmans beslut
  6. Till minoritetens skydd uppställda direktiv för styrelsens beslut
  7. Minoritetens maktmedel
  8. Utlösning av mioriteten
 • Kap. 12. Enmansbolag och fåmansbolag
 • Kap. 13. Koncernbolag
  1. Inledning
  2. Vinstutdelning i moderbolag
  3. Indirekt förvärv av egna aktier
  4. Övriga regler om koncernbolag
 • Kap. 14. Upplösning av aktiebolag
  1. Likvidation
   1. När skall ett aktiebolag träda i likvidation?
   2. Bolagets organisation under likvidationen
   3. Likvidationens fortgång
   4. Likvidatorernas redovisning och ansvar
   5. Likvidationens avslutande
  2. Konkurs
  3. Fusion
  4. Avregistrering av bolag som upphört men inte upplösts
  5. Upplösning av bolag med för litet aktiekapital
 • Litteraturhänvisningar
 • Citerade lagrum

Reviews

Aktiebolagsrätt

Reviewed by Roland Buresund

Outstanding ********* (9 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 3:54 p.m.

What looks like a boring, legal review, shows itself at a nearer look to be one of the most pedagogic books I have ever read, on the subject of Corporate Law (Swedish).

In my humble opinion, if you haven't read one of Rodhe's books on Corporate Law, you shouldn't be allowed to work in Swedish Management. Of course, you need a refresher evere few years, but this gives you a solid understanding of even finer points of Swedish Corporate Law, that very little is needed to update yourself.

In short, a pure joy to read, that is only marred by the shoddy editing (as is usual in Swedish text-books).

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required